มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560

          เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรได้กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารในทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดดังแนบ)

          ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการลงนามร่วมระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          และในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้อ่านประกาศเจตจำนง เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 นโยบาย ได้แก่

  1. นโยบายด้านความโปร่งใส
  2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
  3. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  5. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร
  6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในองค์กร

          ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานในทุกระดับ และ ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประกาศเจตจำนงเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดพิธีประกาศเจตจำนง ไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้วยระบบ nontri live และระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านเครือข่ายนนทรีเน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การประกาศเจตจำนงนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะบริหารงานให้กระบวนงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป