รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

          สำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผลการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนน ๘๗.๓๔ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

          ๑. ผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนน ๙๐.๓๓

          ๒. ผลจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้ ๗๙.๐๗ คะแนน (ก่อนอุทธรณ์ได้ ๓,๓๐๐ คะแนน หลังอุทธรณ์ได้ ๓,๔๐๐ คะแนน)

          ๓. ผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน ๗๗.๐๕ คะแนน