รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่อยากให้มุ่งเน้นดูผลคะแนน แต่อยากให้ดูในเชิงพัฒนาในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่า CPI ของประเทศมากกว่า

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 93.57 คะแนน

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 91.99 คะแนน

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 91.03 คะแนน

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 90.70 คะแนน

อันดับที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 89.89 คะแนน

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 89.59 คะแนน

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 89.49 คะแนน

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 89.27 คะแนน

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 88.61 คะแนน

อันดับที่ 10 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 88.60 คะแนน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา