รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      90.1 จาก 100 คะแนน

สรุปผลการประเมิน

  1. ตัวชี้วัด OIT (จำนวน 48 ตัวชี้วัด) ได้คะแนน 100 (จากคะแนนเต็ม 100)
  2. ตัวชี้วัด IIT (วัดจากแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 24 ข้อ) มีรายละเอียดดังนี้
หมวด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 89.09
หมวด การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 77.95
หมวด การใช้อำนาจ ได้คะแนน 83.43
หมวด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 79.81
หมวด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 78.06
  1. ตัวชี้วัด EIT (วัดจากแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 15 ข้อ) มีรายละเอียดดังนี้
หมวด คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน 82.85
หมวด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 89.50
หมวด การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 83.64

ลำดับและผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

ลำดับที่ มหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 100
1 ม.ราชภัฎธนบุรี 94.70
2 ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ 94.08
3 ม.ราชภัฎกำแพงเพชร 92.34
4 ม.มหิดล 92.22
5 ม.มกุฎราชวิทยาลัย 92.20
6 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 91.55
7 ม.ราชภัฎกาญจนบุรี 91.37
8 ม.ราชภัฎจันทรเกษม 91.36
9 ม.ราชภัฎเลย 90.86
10 ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 90.61
11 ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 90.60
12 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 90.45
13 ม.ราชภัฎชัยภูมิ 90.31
14 ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด 90.19
15 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 90.16
16 ม.เกษตรศาสตร์ 90.10