ประชาสัมพันธ์

 

    • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2567  [ คลิก ]
    • อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ “นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  [ คลิก ]
    • มก. ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น-ไม่รับของขวัญของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2567  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [คลิก]
    • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ คลิก ]