ประชาสัมพันธ์

  • มก. ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น-ไม่รับของขวัญของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2567  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [คลิก]
  • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ คลิก ]
  • แนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ปี 2566 ตามข้อ o34   [ คลิก ]