ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มก.

 • ประกาศ สภา มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ คลิก ]
 • ระเบียบ มก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565  [ คลิก ]
 • ระเบียบ มก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565  [ คลิก ]
 • ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2564  [ คลิก ]
 • ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  [ ภาษาไทย ]  [ English ]
 • คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มก.
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ คลิก ]
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ คลิก ]
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ คลิก ]
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ คลิก ]