การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

 

 


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด