การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ปี 2566การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๗๙ อยู่ในลำดับที่ ๗ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘๗ แห่ง