คู่มือการให้บริการประชาชน

 1. ใบรายงานคะแนน (Transcript)    [คลิก…]
 2. ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร    [คลิก…]
 3. การมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต    [คลิก…]
 4. การลงทะเบียนล่าช้า    [คลิก…]
 5. การออกใบรออนุมัติปริญญา    [คลิก…]
 6. การออกใบรายงานคะแนน (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา    [คลิก…]
 7. ใบรับรองฐานะการศึกษานิสิต    [คลิก…]
 8. ใบรับรองฐานะการศึกษานิสิตโดยใช้แบบฟอร์ม    [คลิก…]
 9. การออกใบอนุมัติปริญญา    [คลิก…]
 10. การขอถอน (ติด W) ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ    [คลิก…]
 11. การขอเทียบโอนรายวิชา    [คลิก…]
 12. การขอเทียบโอนรายวิชาข้ามสถาบัน    [คลิก…]
 13. การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต    [คลิก…]
 14. การขอเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน    [คลิก…]
 15. การขอเพิ่ม (Add) ขอถอน (Drop) รายวิชาล่าช้า    [คลิก…]
 16. การขอย้ายคณะ    [คลิก…]
 17. การขอย้ายสาขาวิชา    [คลิก…]
 18. การขอรับเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต    [คลิก…]
 19. การขอลาพักการสึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ    [คลิก…]
 20. การขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์    [คลิก…]
 21. การออกใบแปลปริญญาบัตร (ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)    [คลิก…]
 22. การขออนุมัติสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    [คลิก…]
 23. การบันทึกประวัตินิสิตใหม่    [คลิก…]
 24. การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าข้อบังคับ    [คลิก…]
 25. การอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์    [คลิก…]