มก. ประกาศย้ำการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 28 ก.พ. 2561

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร มก.
ประกาศย้ำ ! แสดงเจตจำนง ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

>> ข่าวจากสื่อมวลชนอันเนื่องมาจากการประกาศย้ำแสดงเจตจำนงดำเนินงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561

          วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ประกาศย้ำเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจาก สำนักงาน ปปช. ต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 83.5 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก

          ทั้งนี้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกัน ตามประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่
1. นโยบายด้านความโปร่งใส
          2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
          3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
          4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
          5. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
          6.นโยบายด้านการสื่อสารภายใน

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งได้เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง โดยมีเครื่องมือในการประเมิน คือ
          1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 

          2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   และ
          3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

          สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น สกอ. ได้แจ้งผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 83.5 ถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการระดับสูงมาก โดยมีดัชนีที่ได้คะแนนต่ำกว่าดัชนีอื่น ๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ร้อยละ 66.66 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ได้คะแนนน้อยในหมวดนี้ คือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนน ร้อยละ48.08)

          ทั้งนี้ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมมาแล้วในปีนี้จำนวน 2 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงาน เตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ปปช. ต่อไป

            โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน และสำนัก  ได้จัดให้มีพิธีลงนามรับทราบ เพื่อยืนยันว่าผู้บริหารและส่วนงานในกำกับดูแลจะปฏิบัติตามประกาศกำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อทำให้ประชาชนได้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันสำคัญที่ผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาชุมนุมพร้อมกันและดำเนินกิจกรรมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงว่า พวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมกับถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งภายหลังจากการประกาศเจตจำนงดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารและบุคลากร มก.แล้ว กองคลัง งานพัสดุได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

          รับชมภาพทั้งหมดได้ที่  http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/html/02Febuary61/280261%20Declaration%20of%20Declaration%20Against%20Corruption.html

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 2 มีนาคม 2561