ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย พลัง มก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น

          วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์และมีต้นนนทรีทรงปลูกของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ต้น อยู่เบื้องหน้าหอประชุมใหญ่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ประกาศย้ำเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจาก สำนักงาน ปปช. ต่อไป  โดยในปีงบประมาณ 2561 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 89.49 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก โดยเป็นลำดับที่ 7 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 81 หน่วยงาน ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศเจตจำนงสุจริตแล้ว ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีศักราชใหม่ของไทย เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2562 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน”

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศว่า  “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง โดยมีเครื่องมือในการประเมิน คือ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดำเนินการแล้ว 3 ปี โดยมีผลการดำเนินการในปี 2561ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.49 จากคะแนนเต็ม 100 โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยจำนวน 81 แห่ง ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก

          นอกจากนั้น ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ และในการจัดสัมมนาโครงการนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โดยกองคลังจำนวน 2 ครั้ง

          ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 นี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานสงกรานต์และเชิญบุคลากรทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันในตอนเช้า และขอใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยครอบคลุมนโยบายทั้ง 6 ด้านได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร โดยขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 


ข่าวจากสื่อมวลชน ::
:: การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [รายการข่าวเที่ยง สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2562]
:: ภาพข่าว ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ [ไทยรัฐ]
:: ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย พลังมก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น [สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย]
:: มก. รวมพลังประกาศเจตจำนง “สุจริต บริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านโกงทุกรูปแบบ” [เกษตรทำกิน]
:: ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ม.เกษตรฯ เปรี้ัยง ! ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ [เกษตรก้าวไกล]
:: ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย พลัง มก. ประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่น [บ้านเมือง]

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 10 เมษายน 2562