มก. ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น-ไม่รับของขวัญของกำนัล (14 ก.พ. 67)

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery Policy) และการปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.