— ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18  E-service