— ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O21  สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง หรือการจัดหาพัสุดรายเดือน

O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี