— ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24  การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี