การประกาศนโยบาย No gift policy เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

          โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่1 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเพื่อชี้แจงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ให้ส่วนงานปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. -16.30 น.

          ทั้งนี้ยังแสดงพลังการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย No-Gift Policy การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติงานอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 336 คน