— ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy


O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี