— ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน