— ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล —

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม